Разрешение

НОРД ЕЛРЕЦИКЛИНГ АД притежава Решение ООп – НУБА – 07 – 00/ 05.03.2013г., издадено от Министерство на околната среда и водите, за разрешение да извършва дейност като организация по оползотворяване, съгласно Закона за управление на отпадъците и за изпълнение на задълженията и Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ДВ бр. 36 от 2006г.; изм.и доп.ДВ бр.53 от 2008 г.)